An award-winning missionary magazine

Bukang-Liwayway ng Pag-Asa

Ang Panginoong Hesus ay patuloy na sumisilay sa atin kahit anong unos ang dumating sa ating buhay. Siya ang pag-asa na naghahatid ng bagong pananaw at sigla upang makapagsimula tayo nang may kapayapaan ng loob ayon sa dakilang plano ng Diyos para sa atin.

Sa paglalakbay sa buhay, dapat lamang na lagi nating sariwain ang wagas na patnubay at pagmamahal ng Diyos. Kailan lamang pinag-usapan natin ang mga samut-saring plano, pananaw o mga bagay na haharapin natin para sa taong 2016.

Ngayon ay nasa huling tatlong buwan na tayo ng taong ito. Tunay ngang kay bilis lumipas ng panahon, salamat sa Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan at kalakasan upang harapin natin nang puno ng pag-asa ang buhay. Si Hesus ay ang “bukang-liwayway ng pag-asa” para sa atin. Sa Kanyang dakilang pagmamahal, lagi Niya tayong sinasamahan upang simulan ang buhay nang puno ng pagtitiwala sa dakilang presensya ng Diyos.

Hindi maiiwasan na maaaring nakaranas o nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay tulad ng sakit, pagkawala o pagkawalay ng mahal sa buhay o kawalan ng hanap-buhay. Bilang tao, minsan di natin maiaalis na panghinaan tayo ng loob, magtanong kung pinapakinggan ba ng Diyos and ating mga samo at minsan humahantong ito sa pagdududa sa ating pananampalataya. Pero tulad sa isang bukang-liwayway, and Panginoong Hesus ay patuloy na sumisilay sa atin kahit anong unos ang dumating sa ating buhay. Siya ang pag-asa na naghahatid ng bagong pananaw at sigla upang muli’t-muli ay makapagsimula tayo, nang may kapayapaan ng loob, ayon sa dakilang plano ng Diyos para sa atin.

Hangarin natin na ang Panginoong Hesus ay manatili sa ating isipan at puso sa gitna ng mga unos ng buhay sapagkat "Siya ang ating pag-asa" (1 Tim 1:1). Kung kaya’t nararapat lamang na mamuhay tayo nang matuwid at sa maka-Diyos na pamamaraan habang naghihintay tayo sa dakilang kaluwalhatian ng ating Diyos at Tagapagligtas na si Kristo Hesus (Titus 2:13).

Ang pagsilang ng ating Manunubos, na nagdadala ng bagong pag-asa, ay patuloy na naghihikayat sa atin na maging liwanag tayo para sa lahat. Sa ministeryo ng ating Panginoong Hesus bilang “Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama at Prinsipe ng Kapayapaan” (Isaias 9:2-7), dumadaloy ang ating misyon na magdala ng Magandang Balita para sa mahihirap, kalayaan para sa mga bilanggo at inaapi, at paningin para sa mga bulag.

Sa kadakilaan ng Diyos, di mabilang ang nag-alay at patuloy na nag-aalay ng buhay nila para sa dakilang Misyon ng Pag-asa. Isa si San Daniel Comboni na nakasilay ng tunay na liwanag ng pag-asa ng Diyos kaya ni minsan hindi siya nawalan ng tiwala at pag-asa sa dakilang gawain na iniatang sa kanya ng Diyos (S 4801).

Sa pagsilang ng ating Manunubos, ang Bukang-Liwayway ng Pag-asa, tanggapin natin Siya nang buong puso at ibahagi natin Siya sa lahat. Salubungin natin Siya nang puno ng pag-asa at pagtitiwala.


Read These NextShare Your Thoughts


Loading Conversation

Sign up for the newsletter

Getting your own copy of "Friends of the Mission" is free. Sign up with your complete address to get one delivered right to your doorstep.

Kindly double check that the information you entered is correct and accurate. Thank you!