Katuwang namin kayo

INTRODUCTION

Dalawang taon na pala ang nakalipas mula ng maitalaga akong maglingkod sa Parokya ni San Daniel Comboni dito sa Duale, Limay, Bataan. Madalas ko pa ring marinig ang katanungang:

WRITTEN BY

SHARE THE WORD

PUBLISHED ON

“Nasaan po ang simbahan ninyo?” 

“Wala pa po kaming simbahan.” 

“Paano ninyo ipinagdiriwang ang Banal na Misa at mga sakramento?” 

“Sa mga chapels po at ilang tahanan.” 

“Mahirap yata iyon!”

Tuwing Linggo ay ipinagdiriwang namin, katulong ang isa pang pari at mga lingkod pastoral, ang Banal na Misa sa apat na chapels at isang tahanan. Tuwing Sabado naman ay may anticipated mass sa isang chapel at isang tahanan. Isa sa tatlong chapels na may mas maraming mananampalataya ang pinagmimisahan naman tuwing Martes hanggang Biyernes. Kadalasan ang binyag, kasal at libing ay isinasagawa sa isang kapilya o kaya naman ay nakikigamit kami ng simbahan ng kapitbahay na parokya. Kung may malakihang pagtitipon naman gaya ng kumpil, fiesta, misa de gallo atbp., ito ay isinasagawa sa isang covered court o paaralan. Isang maliit na silid sa bahay na inuupahan namin ang nagsisilbing opisina ng parokya. Ang ganitong set-up, ay nagdadala ng ilang mga inconveniences mula sa pangangailangang dalhin ang mga gamit na pangmisa, sound system na madalas pumapalya, at ang lugar ay di sapat sa bilang ng mga nagsisimba.

Bakit ba sinimulan na ang Parokya ng wala pang simbahan? Dahil ang tunay na Simbahan ay hindi ang gusali, bagama’t ito’y mahalaga sa pagsamba at mga pagdiriwang. Ang tunay na Simbahan ay ang mananampalatayang nagkakaisa ang puso sa pag-aalay ng mga panalangin at papuri sa Diyos. Ito ang Katawan ni Kristo  – ang Simbahan.  Sa loob ng dalawang taon, ito ang sinikap naming itayo – ang Simbahang Katawan ni Kristo. Tinipon namin ang mga lingkod pastoral at binuo ang konseho pastoral, binuhay ang iba’t-ibang ministeryo gaya ng mga Lectors and Commentators, Catechists, Music Ministry, Altar Servers, at Ministers of the Sick, Social Action Ministers. Ginawang palagian ang Banal na Misa upang mapalapit ito sa mga mananampalataya. Pinahalagahan ang paghuhubog sa bawat grupo at lingkod pastoral. Hindi rin natin nakalimutan ang ating mga kapatid na Katutubong Aeta, liwanagan nawa ng Ebanghelyo ang kanilang kultura at tradisyon. Ngayon ay mayroon na tayong isang pamilya ng Diyos na sa awa Niya at paggabay ay patuloy pang lumalago.

Nalalapit na rin ang pagtatayo ng gusali ng simbahan. Nananabik na ang mga lingkod pastoral at mga mananampalataya na makapagdiwang nang sama-sama sa iisang lugar. Handa na rin silang magpagal upang maisakatuparan ang kanilang pangarap. Inaasahan namin na kayong mga kaagapay namin sa misyon ay kasama rin namin sa pangarap na ito. 

Share Your Thoughts

All comments are moderated

From The Same Issue

The articles and content about this issue

From The Same Issue

The articles and content about this issue

From This Topic

The articles and content about this topic

From This Topic

The articles and content about this topic

Explore Other Topics

Browse other coverage

Explore Other Topics

Browse other coverage

WM SPECIAL

Presents, discusses and draws readers to reflect on issues of outmost relevance to the world today.


FRONTIERS

Very often, mission is carried out in frontier situations around the world. Those who embrace these situations have much to share.


UNITY IN DIVERSITY

Writer Ilsa Reyes will be exploring the richness of Pope Francis’s latest encyclical Fratelli Tutti with a view of helping our readers to get a grasp of the this beautiful papal document.


FRONTLINE

Puts to the front committed and inspiring people around the world who embrace humanitarian and religious causes with altruism and passion.


IN FOCUS

Focus on a given theme of interest touching upon social, economic and religious issues.


FAITH@50

As the Philippines prepares to celebrate 500 years of the arrival of Christianity. Fr. James Kroeger leads us in this series into a discovery journey of the landmark events in the history of faith in the Philippine archipelago.


INSIGHT

Aims to nurture and inspire our hearts and minds while pondering upon timely themes.


FILIPINO FOCUS

The large archipelago of the Philippines, in its richness of peoples and cultures, offers varied and challenging situations for mission.


FOLLOW ME

Reflections and vocation stories that shape up the lives of young people.


MISSION IS FUN

As humor and goodness of heart are qualities of Christian and missionary life, the new column “Mission is fun” will be publishing some anecdotes and stories that have happened in a missionary context to lighten up the spirits and trigger a smile in our faces.


LIVING COMMUNION

To help readers of World Mission live this year dedicated to Ecumenism, Interreligious Dialogue and Indigenous Peoples, Tita Puangco, writer and lecturer, shares in this section insights on the spirituality of communion.


WINDS OF THE SPIRIT

A historic view of the Catholic movements that emerged from the grassroots as an inspiration by the Holy Spirit.


BRIDGE BUILDERS

On the Year of Ecumenism, Interreligious Dialogue and Indigenous Peoples, radio host and communicator Ilsa Reyes, in her monthly column, encourages Christians and people of good will to be one with their fellow people of other sects, religions and tribes.


INTERVIEW

Questions to a personality of the Church or secular world on matters of interest that touch upon the lives of people.


WORLD TOUCH

News from the Church, the missionary world and environment that inform and form the consciences.


CARE OF THE EARTH

A feature on environmental issues that are affecting the whole world with the view of raising awareness and prompting action.


EDITORIAL

The editor gives his personal take on a given topic related to the life of the Church, the society or the world.


YOUNG HEART

A monthly column on themes touching the lives of young people in the Year of the Youth in the Philippines by radio host and communicator I lsa Reyes.


SCROLL

A missionary living in the Chinese world shares his life-experiences made up of challenges and joyous encounters with common people.


EXTRAORDINARY PEOPLE

Life stories of people who deserve to be known for who they were, what they did and what they stood for in their journey on earth.


ONE BY ONE

Stories of people whom a missionary met in his life and who were touched by Jesus in mysterious ways.


INCREASE OUR FAITH

Critical reflection from a Christian perspective on current issues.


SPECIAL MOMENTS

Comboni missionary Fr. Lorenzo Carraro makes a journey through history pinpointing landmark events that changed the course of humanity.


PROFILE

A biographical sketch of a public person, known for his/her influence in the society and in the Church, showing an exemplary commitment to the service of others.


WM REPORTS

Gives fresh, truthful, and comprehensive information on issues that are of concern to all.


LIFE'S ESSENTIALS

A column aimed at helping the readers live their Christian mission by focusing on what is essential in life and what it entails.


ASIAN FOCUS

Peoples, events, religion, culture and the society of Asia in focus.


THE SEARCHER'S PATH

The human heart always searches for greatness in God’s eyes, treading the path to the fullness of life - no matter what it takes.


INDIAN FOCUS

The subcontinent of India with its richness and variety of cultures and religions is given center stage.


AFRICAN FOCUS

The African continent in focus where Christianity is growing the fastest in the world.


JOURNEY MOMENTS

Well-known writer and public speaker, Fr. Jerry Orbos, accompanies our journey of life and faith with moments of wit and inspiration based on the biblical and human wisdom.


IGNATIUS STEPS

On the year dedicated to St. Ignatius of Loyala, Fr. Lorenzo Carraro walks us through the main themes of the Ignatian spirituality.


THE SEVEN LAST WORDS OF JESUS

Fr. John Taneburgo helps us to meditate every month on each of the Seven Last Words that Jesus uttered from the cross.


INSIDE THE HOLY BOOK

In this section, Fr. Lorenzo delves into the secrets and depths of the Sacred Scriptures opening for us the treasures of the Sacred Book so that the reader may delight in the knowledge of the Word of God.


CONVERSATIONS

Reflections about the synodal journey on a conversational and informal style to trigger reflection and sharing about the synodal path the Church has embarked upon.

Shopping Cart